Sodelujoče države

  • Slovenija
  • Danska
  • Francija
  • Grčija
  • Hrvaška
  • Irska
  • Nizozemska
  • Norveška
  • Srbija

Cilji konference

1. Kreativnost in inovativnost skozi celotno vertikalo izobraževanja

V sodobnem svetu igrata kreativnost in inovativnost pomembno vlogo na praktično vseh področjih. Kreativnost je bila med drugim imenovana za najpomembnejši ekonomski vir 21. stoletja, zato je pravilno, da ji posvetimo več pozornosti. Gre za koncept učenja v najširšem smislu, ki povezuje učeče se in izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo, cilj koncepta pa je spodbujanje radovednosti, kreativnosti, inovativnosti, kritičnega razmišljanja, timskega dela, zgodnjega učenja itd. 

V okviru tega cilja spodbujamo prispevke, ki bodo pripomogli k izmenjavi idej in zamisli pri odkrivanju in razvijanju kreativnosti in inovativnosti pri učečih se od vrtca pa skozi celotno izobraževalno vertikalo, npr. predstavitev načinov izkustvenega in eksperimentalnega učenja, medpredmetnega sodelovanja in povezovanja, nekonvencionalnih učnih okolij, kot so učilnice v naravi, virtualni laboratoriji, escape roomi itd.

 

2. Uporaba digitalnih tehnologij pri poučevanju

Digitalna tehnologija in informacijsko-komunikacijska tehnologija nasploh pomembno vpliva na kakovost poučevanja in učenja, zato je vključevanje inovativnih didaktično ustreznih učnih gradiv v poučevanje v sodobni družbi ključnega pomena. Vpeljava novih tehnologij v običajen pouk od izobraževalca v prvi vrsti zahteva dobro poznavanje raznolikih možnosti uporabe, hkrati pa sposobnost, da zanje navduši tudi učeče se. Vse več tiskanih učnih gradiv avtorji nadgradijo z digitalnimi aplikacijami tako za učeče se kot tudi za izobraževalce.

Konferenca išče in nudi priložnosti za izmenjavo in prepoznavanje primerov dobrih praks in možnosti, ki jih omogoča uporaba IKT v pedagoškem procesu. Z njimi želimo tudi ostale izobraževalce, ki še zbirajo pogum za prehod z delovnih listov v digitalni svet, motivirati in spodbuditi k podajanju znanja na načine, ki so učečim se bližji. Morda ste v poučevanje uspešno vključili kakovostne vsebine z Youtuba, preizkusili posredovanje gradiva preko e-bralnikov, pri poučevanju uporabljali pametne telefone in se srečali s poučevanjem na daljavo itd.

 

3. Pristopi in tehnike poučevanja

Z namenom doseganja zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev na čim bolj učinkovit način se v izobraževanju uporablja veliko tradicionalnih in preizkušenih pristopov k poučevanju. Za hitrejše doseganje želenih pedagoških ciljev in rezultatov pa so zagotovo ključnega pomena tudi drugačne, neobičajne metode dela ter inovativni in kreativni pristopi in tehnike poučevanja.

S pomočjo tretjega cilja te konference vsem udeležencem dajemo priložnost predstavitve in izmenjave primerov novih tehnik dela in poučevanja, primerov pouka v neobičajnih oblikah dela, posebnih dosežkov, idej, novosti in inovativnih pristopov k poučevanju. Zanima nas tudi način uvajanja in razvoj sodobnih, inovativnih in fleksibilnih učnih metod ter prožnih oblik učenja in poučevanja. 

Programski odbor

 

Predsednik programskega odbora:

Igor Dosedla, Šolski center Celje

Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje. Leta 1996 je bil imenovan za ravnatelja Poklicne in tehniške elektro in kemijske šole, od 1. 9. 2003 pa opravlja naloge direktorja ŠC Celje. Sodeloval je v delovni skupini za pripravo učnih načrtov, učbenikov, katalogov znanj in izpitnih katalogov za več predmetov s področja elektrotehnike. Aktivno je sodeloval v komisiji za pripravo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije) in delovni skupini za vrednotenje programov po metodologiji D (MŠŠ). Je član odbora Konzorcija šolskih centrov Slovenije, bil pa je tudi član odborov konzorcijev za posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju (MUNUS 1, MUNUS 2 in MUNERA 3).

 

 

Člani programskega odbora:

dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Republike Slovenije

Dr. Nevenka Bogataj, strokovno-raziskovalna svetnica na področju izobraževanja odraslih na Andragoškem centru Slovenije. Redno razvija inovativne koncepte (npr. Centri VŽU, skupnostno učenje) in izobraževalne programe (npr. Temeljno in Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj). Prepoznava tudi nove ciljne skupine (npr. lastnice gozda, agrarne skupnosti) ter prezrte skupine ranljivih. Ob koordinaciji študijskih krožkov povezuje prakso z raziskovanjem, zato redno objavlja in je tudi obilno citirana. Uredila je več nacionalnih zbornikov, mednarodno pa deluje zlasti kot recenzentka in soavtorica na področju upravljanja z naravnimi viri in uveljavljanja modela sodelovanja.

 

Nives Počkar, Šolski center Ljubljana

Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana. Je predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je hkrati tudi član Evropskega združenja ravnateljev (European School Heads Association). Aktivno sodeluje v Upravnem odboru Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, je članica Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, članica izvršilnega odbora EFEE (European Federation of Education Employers) in predsednica odbora Konzorcija šolskih centrov Slovenije.

 

Jasmina Poličnik, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Jasmina Poličnik, generalna sekretarka Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Njeno osrednje delo je povezano z razvojem višjega strokovnega izobraževanja, zagotavljanjem in spremljanjem kakovosti v višjih strokovnih šolah ter inovacijskimi procesi. Preko Erasmus+ programa sodeluje v mednarodnih aktivnostih, najpogosteje povezanih s kakovostjo strokovnega izobraževanja (tudi kot predstavnica EURASHE delovne skupine za kakovost) in vodenjem ter upravljanjem procesov praktičnega izobraževanja.

 

Suzana Plemenitaš, Osnovna šola Dobje

Suzana Plemenitaš, ravnateljica OŠ Dobje. Pod njenim vodstvom je šola dobila naziv prva inovativna Microsoftova osnovna šola v Sloveniji, zaradi inovativnega načina vključevanja IKT v pouk pa prestižno Kumerdejevo priznanje. Še kot učiteljica je bila v okviru projekta e-šolstvo svetovalka in izvajalka več seminarjev za učitelje, urednica vzorčnih spletnih učilnic za 1. triletje na SIO portalu ter moderatorka spletne učilnice za razredni pouk. Od leta 2009 redno piše strokovne članke in jih predstavlja na mednarodnih konferencah.

 

Natalija Klepej Gržanič, Šolski center Celje

Natalija Klepej Gržanič, samostojna strokovna sodelavka na projektih. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in Projektna enota za kohezijsko politiko, je opravljala kontrolo zahtevkov za izplačilo, zaključnih poročil, sodelovala pri pripravi javnih razpisov in bila vključena v komisije za javne razpise. Vključena je (bila) v izvajanje in koordiniranje projektov Erasmus+ (KA1, KA2, KA3), nacionalnih in drugih evropskih projektih v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije in Šolskega centra Celje.

 

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje

Mateja Rajh Jager, samostojna strokovna sodelavka na projektih, je kot koordinatorka in sodelavka vključena v priprave in izvajanje mednarodnih projektov Erasmus+ (KA1 in KA2) ter v številne nacionalne projekte s področja izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje. Vodi in sodeluje pri organizaciji mednarodnih simpozijev, konferenc in drugih dogodkov (koordinacija TVU, organizacija Parade učenja), z Andragoškim centrom Slovenije pa je sodelovala tudi pri razvoju novega javnoveljavnega programa za mlade osipnike.

 

 

Organizacijski odbor

 

Predsednica organizacijskega odbora:

Andreja Jelen Mernik

 

Člani organizacijskega odbora:

Jernej Jančič

Natalija Klepej Gržanič

Jerneja Križan

Špela Kumer

Andraž Pušnik

Mateja Rajh Jager

Mateja Zorko Pavšar in Alen Pavšar: Živi svoje sanje – tukaj in zdaj!

Priložnosti vedno recite »da«, ne bojte se tvegati in verjemite v svoj uspeh. Živite tukaj in zdaj ter se ob tem vedno vprašajte, kako boste s svojim ravnanjem pomagali drugim …

To je le nekaj nasvetov za polno in izpolnjeno poslovno in osebno življenje, o katerem bosta skozi projekt snemanja celovečernega filma VLOGA ZA EMO govorila režiser Alen Pavšar in scenaristka Mateja Zorko Pavšar. Film si je leta 2014 ogledalo več kot 35.000 gledalcev, je drugi najbolj gledani slovenski neodvisni film. A v resnici je veliko več kot to. Bil je priložnost za spremembo življenja vseh, ki so ga ustvarjali.

 

Kdo sta Mateja in Alen?

Njeni prijatelji pravijo, da Mateja ne zna stati križem rok.  

Odrske deske in javno nastopanje sta ji blizu že od malih nog, dela na radiu in televiziji pa ni opustila niti med študijem pedagogike. V svojih študentskih časih se je vedno bolj posvečala tudi delu na področju odnosov z javnostmi. Po diplomi je postala svetovalna delavka na osnovni šoli, v popoldanskem času pa se je vedno bolj udejanjala v podjetju MIK Celje, kjer je bila kasneje zaposlena kar nekaj let. Tam je nastala njena prva knjiga Vsemogočni v ogledalu (Lisac&Lisac, 2012, Mateja Zorko, Franci Pliberšek).

Delo z otroki pa je tisto, k čemur se Mateja vedno vrača. Leta 2010 je tako postala svetovalna delavka na Šolskem centru Celje, v okviru katere je nastala prva spletna televizija, ki jo pripravljajo dijaki in zanjo je bil navdih knjiga MotivAkcija za mlade (Smiljan Mori Success Systems, 2012, Mateja Zorko in Smiljan Mori). Prav po tej knjigi je kmalu nastal scenarij za mladinski celovečerni film VLOGA ZA EMO, dobitnik priznanja Zlata rola.    

Alen je, še predno je shodil, gledal v kamero in se čudil, kako slika pride na televizijo.  

Bil je dijak prve generacije programa medijski tehnik v Celju in srednje šolanje zaključil kot najbolj perspektivni dijak, saj je že takrat med vsakim prostim trenutkom režiral kakšen  film (Kaos, Popolno …) in prejel marsikatero nagrado na festivalih. Takoj po končani fakulteti se je kot inženir multimedije zaposlil na Šolskem centru Celje, kjer predava številne predmete, hkrati pa je lastnik ter direktor podjetja Almedia, v okviru katerega je nastalo ogromno promocijskih filmov, oglasov, glasbenih spotov in drugih video vsebin. Njegov najbolj odmevni projekt je zagotovo mladinski celovečerni film VLOGA ZA EMO, pod katerega se je podpisal kot producent in režiser ter dokazal, da je lahko že prvenec uspešnica.  Za Alena je že v času študija njegov profesor in priznani režiser Janez Lapajne dejal, da gre za mladega nadobudnega režiserja, ki bo zagotovo pustil pečat v slovenskem filmskem prostoru. 

Njegovi sodelavci pa Alena poznajo kot izjemno sposobnega, ambicioznega posameznika, ki točno ve, kaj hoče, je pri tem neizprosen, vendar hkrati ostaja skromen in sledi pravim vrednotam in načelom.

 

Didaktika v obdobju izobraževanja 4. 0.

Svet prihodnosti na področju dela ni več prihodnost kot jo poznamo danes. Digitalizacija in avtomatizacija vplivata na naša življenja na vseh področjih. Industrija 4.0, blaginja 4.0 in trgovina 4.0 vplivajo na naše spretnosti 21. stoletja.

V tem kontekstu so mnogi inovativni danski projekti prinesli razvoj novega modela »ROBOdidactic«. Model promovira poučevanje, ki vključuje digitalno proizvodnjo, programiranje, robotsko tehnologijo in navidezno realnost. Poučevanje tehnološke produkcije je povezano z aspekti digitalne pismenosti in sodelovanja z različnimi deležniki v okolju.

 

Kdo je Regina?

Regina je ustanoviteljica in direktorica podjetja Moeve. Njeno delo je  prepoznavanje, odkrivanje in uveljavljanje novih trendov v procesu izobraževanja. 

Ukvarja se s projektnim managementom velikih pedagoških inovacijskih projektov tako na Danskem kot tudi v mednarodnem okolju. Ustvarja pogoje za kroženje in širjenje novih idej med zaposlenimi na področjih izobraževanja. Je strokovnjakinja na področju izobraževanja odraslih in projektnega menedžmenta. Sodeluje tudi v strokovnih raziskavah, študijah in analizah, ki se dotikajo njenega področja.

 

Petnica – popolno okolje za nadarjene

Istraživačka stanica Petnica (Znanstveni center Petnica) je največja in najstarejša neprofitna organizacija za izvenšolsko, neformalno naravaslovno izobraževanje v Jugovzhodni Evropi. Od leta 1982 je organizacija izvedla več kot 2.500 seminarjev, delavnic, raziskovalnih taborov itd. za skoraj 50.000 učečih se in učiteljev. Petnica zagotavlja edinstveno navdihujoče okolje za izvajanje poletne naravoslovne šole, predvsem za nadarjene na vseh področjih od športa in glasbe, do gledališča in literature. ki prihajajo iz različnih socialnih, izobraževalnih in verskih okolij.

 

Kdo je Nikola?

Nikola Božić je programski direktor Istraživačke stanice Petnica. Je učitelj naravoslovja in govornik na dogodkih TEDx. Bil je odgovorni urednik Popular Science Magazin (srbska izdaja) in urednik znastvene rubrike na B92.net. Leta 2013 je prejel državno priznanje “Neven” za knjigo Astronomy, najbolj popularno naravoslovno knjigo za mlade. Za svoj izjemen dosežek k promociji znanosti mu je Ministrstvo za znanost Republike Srbije leta 2010 podelilo priznanje ˇMilutin Milankovic”. Bil je predsednik Odbora mladih raziskovalcev Srbije. Francija ga je odlikovala z viteško medaljo viteškega reda na področju znanstvenega in izobraževalnega sodelovnja med Srbijo in Francijo. 

Strokovna področja njegovega dela so: upravljanje, razvoj in evalvacija izobraževalnih programov; eksperimentalni izobraževalni programi; delo z nadarjenimi otroki; razvoj programov za usposabljanje učiteljev; razvoj inovativnih in eksperimentalnih izobraževalnih programov; razvoj odličnosti mladih; naravoslovni izobraževalni programi; multidisciplinarno in interdisciplinarno izobraževanje; sodobne metode poučevanja; anketno učenje; najboljše prakse učenja; izobraževalne politike.

 

Tehnične rešitve v okviru Erasmus + KA1 in KA2

V Language Xchange Ireland verjamemo, da je najboljši način za pridobivanje znanja angleškega jezika popolna poglobitev v jezik, zlasti za študente, ki želijo postati kompetentni v tujem poslovnem okolju. Oblikujemo programe, ki optimizirajo sposobnost študentov za učenje “poslovne angleščine”. Naši študentje razvijajo samozavest, širijo svoj besedni zaklad in se učijo poslovne terminologije. Prisrčna dobrodošlica, prijazna irska gostoljubnost in naša filozofija „najprej varnost“ so temelj naših storitev!

 

Kdo je Con?

Con Furey je generalni direktor Language Xchange Ireland, enega vodilnih irskih podjetij za izmenjavo jezikov. Njihovi programi so prilagojeni potrebam študentov, ki si želijo pridobiti mednarodne izkušnje angleškega jezika in razviti samozavest v tujem poslovnem okolju. Njihovi programi poleg učenja angleščine ponujajo priložnost za razvoj pogovorne angleščine na zabaven in sproščujoč način. Od leta 2009 uspešno gostijo študente iz Avstrije, Italije, Poljske, Francije, Grčije, Finske in Norveške. Kot partner sodelujejo v številnih projektih Erasmus+.

 

Vzorčno mesto Velenje – najsodobnejša učilnica v Evropi

Vzorčno mesto Velenje, ustanovljeno 2018 (Pattern.City) je ekosistem izobraževanja, namenjen raziskavam in razvoju inovacij v sodelovanju izobraževalne sfere in gospodarstva, ki deluje po principu Quintuple Helix Innovation model. Učenci v Vzorčnem mestu na najsodobnejši način raziskujejo, ustvarjajo, širijo svoja obzorja in se preko interaktivnih orodij seznanjajo s sodobno znanostjo in tehnologijo. Ob tem razvijajo kompetence digitalne pismenosti, medpredmetnega povezovanja in inovativnega iskanja rešitev. Izziv digitalne transformacije v šolskem sistemu je naša prioritetna naloga. Nove tehnologije kot orodje za učenje učence motivirajo, hkrati pa jim ponujajo tehnologijo, ki jim je znana iz vsakodnevnega življenja. Na ta način lahko učencem optimiziramo začetek učenja ter določimo težavnost vertikalnega izobraževanja. V Vzorčnem mestu iščemo točko raziskovanja taksonomije učenja in razumevanje zapletenih učnih snovi. Analiziramo  aktivno učno pot učenčeve dejavnosti, ki poleg učenja snovi vključuje njihovo kognitivno, afektivno in psihomotorično osebnost. Namen učnih postavitev, vrednotenja in raziskovanja je iskanje novih metodoloških prijemov, ki je sorazmerno s pogledom učenca na trenutni razvoj tehnologije. Do danes je Vzorčno mesto obiskalo preko 25000 učencev iz celotne Slovenije.

 

Kdo je Miha?

Miha Cojhter je skupaj z Erikom Kapferjem idejni lastnik in soustanovitelj Vzorčnega mesta Velenje. Vzorčno mesto deluje kot razvojno raziskovalni oddelek Univerze za družbo (Ljudska univerza Velenje). Miha je magister računalniške znanosti in vodja izobraževalnega dela Vzorčnega mesta. Raziskuje pomen izobraževanja, znanosti in umetnosti, kar je moč prebrati v več strokovnih člankih. Njegova dela s področja izobraževanja, znanosti in umetnosti najdemo v Ameriki in Evropi. Kot rezident Avstrije zadnjih nekaj let intenzivno deluje v Velenju in Sloveniji in preko projektov vzpostavlja boljše izobraževalne pogoje in pridobivanje veščin. Najprepoznavnejši projekti so: Interaktivne učne postavitve Vzorčnega mesta (Robolektrika, 10.000milj, Vojne Sveta, Pozabljeni svet in Underconstruction, Vesolje 360° Center Noordung, Med drevesom in zibelko, Modni velikani, Učni parki Šaleške doline, Pohodniške poti Zgornje Savinjske doline, muzej flosarstva Ljubno, v pripravi je Prva pametna učilnica na podeželju in še mnogo drugih. 

Strokovna področja njegovega dela so: razvoj izobraževalnih metod, raziskovalni učni program, idejna zasnova učenja, izdelava kurikulov za učence in izobraževanje učiteljev, razvoj interaktivnih izobraževalnih programov s pomočjo sodobne tehnologije, razvoj interaktivnih učnih orodij, svetovanje na področju sodobnih trendov, storytellinga in realizacije projektov.