Cilji konference

1. Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu

Na vzgojo, poučevanje in učenje v sodobni družbi pomembno vpliva vključevanje inovativnih oblik dela z digitalno tehnologijo. Le-ta spodbuja radovednost, motivacijo in kreativnost tako pri izobraževalcih kot pri učečih se, zato jo je smiselno ustrezno vključiti v vzgojno-izobraževalne procese vse od vrtca do vrha izobraževalne vertikale. 

Na konferenci iščemo priložnosti za izmenjavo in prepoznavanje primerov dobrih praks in možnosti, ki jih omogoča kreativna raba digitalne tehnologije v pedagoškem procesu. Iščemo najbolj nenavadne načine vključevanja in rabe IKT in digitalnih orodij. Spodbujamo ustvarjalno rabo različnih aplikacij in orodij ter novih platform za učenje, uporabnih ne le v pedagoškem procesu, temveč tudi v vsakdanjem življenju – od velike izbire za uporabnika enostavnejših aplikacij do zahtevnejše rabe orodij za VR, obogateno resničnost, umetno inteligenco itd. Spoznati želimo posebna znanja in spretnosti, s katerimi so vas opremile nove okoliščine, posvetiti pa se želimo tudi načinom komuniciranja z digitalnimi orodji na daljavo in premagovanju ovir pri spoštovanju zasebnosti, varnosti ter etičnih načel, ki veljajo tudi v virtualnem svetu.  

Kreativnost je cilj, tehnologija je sredstvo. 

 

2. Jaz kot …

… vzgojitelj, učitelj, predavatelj in mentor. Kot navdih, zgled in vodja. Kot pedagog, poslušalec in usmerjevalec. Jaz v očeh učečih se. Se najdete? Vzgojno-izobraževalne cilje lahko učinkovito dosegamo z uporabo tradicionalnih in preizkušenih pristopov k poučevanju. A dodana vrednost vsakega učitelja, vzgojitelja ali predavatelja se odraža v uporabi personaliziranih, neobičajnih tehnik in pristopov, predvsem pa v njegovi drugačnosti in dojemljivosti za potrebe učečih se.  

S pomočjo tega cilja udeležencem dajemo priložnost predstavitve in izmenjave primerov izvirnih metod in oblik dela ter inovativnih pristopov k poučevanju. Zanimajo nas drugačni načini reševanja problemov, uvodne motivacije, načrtovanja dela in vodenja razreda, primeri sodelovanj z lokalnim in širšim okoljem, gospodarstvom ter samoiniciativnost vzgojiteljev, učiteljev in predavateljev pri tem. Iščemo avtentične oblike vrednotenja dosežkov, (samo)refleksije in (samo)motivacije. In v povezavi z vsem tem nas zanimajo posebne sposobnosti, znanja in spretnosti, ki so potrebne za uspešnega in dobrega vzgojitelja, učitelja in predavatelja. 

Učitelj, vzgojitelj, predavatelj ni le strokovnjak, temveč tudi umetnik, opazovalec in predvsem človek. 

 

3. Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu

Trajnost našega planeta oz. okolij, v katerih živimo, je v prvi vrsti odvisna od nas samih. Je način pogleda na svet in naše mesto v njem. Ne moremo je doseči čez noč, a začne se pri majhnih vsakodnevnih korakih, pri tem pa vzgoja in izobraževanje prevzemata izredno pomembno vlogo. 

V okviru tretjega cilja udeležence spodbujamo k razmišljanju in delovanju v duhu vseh treh stebrov trajnosti: okoljskega (omejevanje odpadkov in emisij, varčna raba energije, ekologija, spreminjanje podnebja …), družbenega (kritično mišljenje, prizadevanje za dobrobit vseh, aktivno in globalno državljanstvo, vključevanje ranljivih skupin, enake možnosti, družbena odgovornost …) in gospodarskega (zelena mobilnost in delovna mesta, zdravje na delovnem mestu, podjetnost …). Zanimajo nas ideje in predlogi za vključevanje vseh treh stebrov trajnosti v procese vzgoje in izobraževanja, načini spodbujanja učečih se za trajnostno ravnanje ter zgledi in vplivi vzgojiteljevega, učiteljevega, predavateljevega trajnostnega ravnanja na učeče se, sodelavce, institucijo in širšo skupnost. 

Trajnost se začne pri meni, tebi in vseh nas.