Programski odbor

 

Predsednik programskega odbora:

Mojmir Klovar, Šolski center Celje

Na Šolskem centru Celje trenutno še opravlja funkcijo ravnatelja Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, s 1. 6. 2021 pa prevzema vlogo direktorja Šolskega centra Celje. Kot strokovnjak na področju informatike in računalništva je bil pobudnik izgradnje računalniškega omrežja na centru, sodeloval pa je tudi pri vseh nadgradnjah in posodobitvah. Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Sodelavce spodbuja in izobražuje za kreativno rabo informacijske tehnologije pri pouku ter redno spremlja novosti na področju računalništva in informatike, ki jih uvaja v šolsko delo.

 

 

Člani programskega odbora:

dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Republike Slovenije

Dr. Nevenka Bogataj je strokovno-raziskovalna svetnica na področju izobraževanja odraslih na Andragoškem centru Slovenije. Redno razvija inovativne koncepte kot sta npr. Centri VŽU in, skupnostno učenje pa tudi izobraževalne programe kot sta npr. Temeljno in Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj. Doma je predstavila več dotlej prezrtih ciljnih skupin (lastnice gozda, agrarne skupnosti) in uredila več nacionalnih zbornikov (o študijskih krožkih, o zglednih praksah trajnosti). Deluje tudi kot recenzentka in vabljena predavateljica, v mednarodnem prostoru pa se udejstvuje le na znanstveni ravni s poudarkom na preučevanju skupnostnega upravljanja z naravnimi viri.

 

Nives Počkar, Šolski center Ljubljana

Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana. Je predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je hkrati tudi član Evropskega združenja ravnateljev (European School Heads Association). Aktivno sodeluje v Upravnem odboru Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in v  izvršilnem  odboru E FEE (European Federation of Education Employers) in predsednica Konzorcija šolskih centrov Slovenije.

 

Jasmina Poličnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Jasmina Poličnik, sekretarka na Direktoratu za srednje šole, višje šole in izobraževanje odraslih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kot koordinatorica za srednje šole, višje šole in izobraževanje odraslih sodeluje s Službo za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na projektu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, ki bo potekalo v drugi polovici 2021. Njeno preteklo delo je povezano z razvojem višjega strokovnega izobraževanja, zagotavljanjem in spremljanjem kakovosti v višjih strokovnih šolah ter inovacijskimi procesi. Preko Erasmus+ programa je sodelovala v mednarodnih aktivnostih, najpogosteje povezanih s kakovostjo strokovnega izobraževanja (tudi kot predstavnica EURASHE delovne skupine za kakovost) in vodenjem ter upravljanjem procesov praktičnega izobraževanja.

 

Suzana Plemenitaš, Osnovna šola Dobje

Suzana Plemenitaš, ravnateljica OŠ Dobje. Pod njenim vodstvom je šola dobila naziv prva inovativna Microsoftova osnovna šola v Sloveniji, zaradi inovativnega načina vključevanja IKT v pouk pa prestižno Kumerdejevo priznanje. V času šolanja na daljavo so na OŠ Dobje že v prvem tednu vzpostavili model šolanja na daljavo v Teamsih, ki zagotavlja za učence enakovredne pogoje poučevanja kot če bi bili v šoli. Model je skupaj s sodelavci predstavljala širši učiteljski javnosti. Še kot učiteljica je bila v okviru projekta e-šolstvo svetovalka in izvajalka več seminarjev za učitelje, urednica vzorčnih spletnih učilnic za 1. triletje na SIO portalu ter moderatorka spletne učilnice za razredni pouk. Od leta 2009 redno piše strokovne članke in jih predstavlja na mednarodnih konferencah.

 

Natalija Klepej Gržanič, Šolski center Celje

Natalija Klepej Gržanič, samostojna strokovna sodelavka na projektih. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in Projektna enota za kohezijsko politiko, je opravljala kontrolo zahtevkov za izplačilo, zaključnih poročil, sodelovala pri pripravi javnih razpisov in bila vključena v komisije za javne razpise. Vključena je (bila) v izvajanje in koordiniranje projektov Erasmus+ (KA1, KA2, KA3), nacionalnih in drugih evropskih projektih v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije in Šolskega centra Celje.

 

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje

Mateja Rajh Jager, samostojna strokovna sodelavka na projektih, je kot koordinatorka in sodelavka vključena v priprave in izvajanje mednarodnih projektov Erasmus+ (KA1 in KA2) ter v številne nacionalne projekte s področja izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje. Vodi in sodeluje pri organizaciji mednarodnih simpozijev, konferenc in drugih dogodkov (koordinacija TVU, organizacija Parade učenja), z Andragoškim centrom Slovenije pa je sodelovala tudi pri razvoju novega javnoveljavnega programa za mlade osipnike.