PRISPEVEK

Za pisanje uporabite Predlogo za pisanje prispevka

Prispevek mora biti napisan v slovenskem ali angleškem jeziku, obsega pa lahko največ 15.000 znakov (s presledki) oz. 8 strani (brez seznama virov in literature ter brez prilog). Prispevek mora biti lektoriran.

Ob oddaji prispevka je obvezna tudi izpolnjena Izjava o avtorstvu.

 

Prispevke bo pregledal programski odbor, o pripombah oz. rezultatih pa boste obveščeni do 27. 9. 2021 po elektronski pošti. Vsi sprejeti prispevki bodo v celoti objavljeni v zborniku, ki bo izdan v e-obliki.

 

PREDSTAVITEV

Za predstavitev prispevka lahko uporabite Predlogo za PowerPoint predstavitev, obvezno pa upoštevajte Navodila za predstavitev prispevka.

V kolikor boste uporabili katerega od drugih načinov predstavitve, morate vsaj na naslovnici uporabiti logotip konference.

Predstavitev prispevka pošljite do 2. 11. 2021 na naslov konferenca@sc-celje.si